Sąd Okręgowy w Siedlcach

      Rejestry, ewidencje oraz archiwa prowadzone w Sądzie Okręgowym w Siedlcach prowadzone są na podstawie:

 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1141).
 • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości dnia 19.06.2019 r. w sprawie organizacji zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS 2019. 138);
      Urządzenia ewidencyjne służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę do oznaczania, układu i przechowywania akt. W sądach prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:
 • repertoria
 • wykazy
 • kartoteki (zbiory kart)
 • zbiory wokand
 • księgi pomocnicze

W wydziałach Sądu Okręgowego w Siedlcach prowadzi się następujące repertoria:

I Wydział Cywilny:

„C” - dla spraw wszczętych przed tym sądem na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego spraw cywilnych rozpoznawanych w procesie;
„Ns” - dla spraw wszczętych przed tym sadem w trybie posterowania nieprocesowego;
„Nc” - dla spraw wszczętych przed tym sądem w postępowaniu nakazowym i upominawczym;
„Co” - dla innych spraw cywilnych rozpoznawanych wg. przepisów o procesie, a w szczególności: o wyznaczenie sądu, wyłączenie sędziego, otworzeni akt, uznanie orzeczenia sądu zagranicznego lub stwierdzenie wykonalności takiego orzeczenia oraz skargi o wznowienie postępowania.

 V  Wydział Cywilny Odwoławczy:

„Ca”- dla spraw przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych;
„Cz”- dla spraw przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi.
 
II  Wydział Karny:
„K” - dla spraw, w których akt oskarżenia wniesiono do sądu okręgowego, spraw w przedmiocie wydania wyroku łącznego, wniosków prokuratorskich o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego oraz wniosków o warunkowe umorzenie posterowania karnego;
„Ko” - dla pism i czynności sądowych w sprawach karnych, nie podlegających wpisowi do innych urządzeń ewidencyjnych, a dotyczących m.in.: udzielenia pomocy sądowej, wznowienia postępowania, zatarcia skazania, prośby o ułaskawienia, wyłączenia sędziego;
„Ko1/Ko2/Kp” - dla spraw z szeroko rozumianego nadzoru sprawowanego przez nad postępowaniem przygotowawczym w sprawach karnych;
„Kop” – dla wniosków Ministra Sprawiedliwości w sprawach karnych dotyczących współpracy z państwami obcymi;
„Ka” – dla spraw, w których wniesiono apelacje od wyroków sądów rejonowych;
„Kz” – dla spraw, w których wniesiono zażalenia na postanowienia sadów rejonowych lub zarządzenia prezesów tych sądów, z wyłączeniem zażaleń na postanowienia sądów wydane w postępowaniu wykonawczym;
„Waz” - wykaz spraw w postępowaniu odwoławczym od orzeczeń sądu grodzkiego w sprawach wykroczeń.
 
Sekcja ds. Penitencjarnych:

„Kow” - dla spraw dotyczących m.in.: udzielenia przerwy w wykonywaniu kary pozbawiania wolności, odwołania przerwy w wykonywaniu kar pozbawienia wolności, odwołania warunkowego zwolnienia, wniosków skazanych składanych na podst. art. 167 kkw;
„Wz” - dla wniosków dotyczących warunkowych przedterminowych zwolnień;
„Pen” - dla wszystkich spraw rozstrzyganych przez sędziego penitencjarnego, w związku z wykonywanie przez niego nadzoru nad tymczasowym aresztowaniem lub karą pozbawienia wolności, jezeli nie podlegają one wpisaniu do odrębnego urządzenia ewidencyjnego;
„Kzw” - dla spraw, w których wniesiono zażalenia na postanowienia sądów rejonowych wydane w postępowaniu wykonawczym. 

IV  Wydział Pracy i  Ubezpieczeń  Społecznych:

„P” - dla spraw z zakresu prawa pracy lub wszczętych przed tym sądem spraw z mocy ustaw szczególnych, w których stroną pozwaną jest pracodawca, a także dla spraw o uchylenie uchwały organów spółdzielni w przypadku, gdy treść uchwały dotyczy spółdzielczego stosunku pracy;
„Pm” - dla spraw wszczętych na skutek pozwu pracodawcy o odszkodowani należne od pracownika, w związku ze świadczeniem przez niego pracy (łącznie ze sprawami z tytułu odpowiedzialności wspólnej);
„Pa” - dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych;
„Pz” - dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi;
„Po” - dla innych spraw z zakresu prawa pracy, które nie podlegają rejestracji w ww. repertoriach, rozpoznawanych wg. przepisów o procesie, dotyczących np. pomocy sądowej czy wyznaczenia sądu;
„U” - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych;
„Ua" - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych;
„Uz” - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane  w postępowaniu przed sądami rejonowymi;
„Uo” - dla innych spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, które nie podlegają rejestracji w ww. repertoriach, rozpoznawanych wg. przepisów o procesie, dotyczących np. pomocy sądowej czy wyznaczenia sądu.
 
Zawarte w urządzeniach ewidencyjnych dane udostępniane są na potrzeby toczącego się postępowania oraz na żądanie uprawnionych osób.

 
 
Dostęp do akt sądowych regulują przepisy:
 • Kodeksu postępowania cywilnego;
 • Kodeksu postępowania karnego;
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1141);
 • ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 742);
 • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. 2019 r., poz.1429).
   

 

 

 


 

Metadane

Data publikacji : 20.09.2004
Data modyfikacji : 23.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony

do góry