Sąd Okręgowy w Siedlcach

       Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1141) oraz zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.06.2019 r. w sprawie organizacji zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS 2019.138) w Sądzie Okręgowym w Siedlcach funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

I Wydział Cywilny
do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych.
  
Przewodniczący Wydziału - SSO Joanna Kraśnik-Mazurek
Kierownik Sekretariatu - Renata Szmigoń
Sekretariat mieści się w budynku przy ul. Sądowej 2, I piętro pok. 140
 
 
II Wydział Karny
do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego I i II instancji oraz spraw rozpoznawanych w II instancji przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego.
 
Przewodniczący Wydziału - SSO Grażyna Jaszczuk
Kierownik Sekretariatu -  Bożena Cabaj
Sekretariat mieści się w budynku SO w Siedlcach przy ul. Sądowej 2, parter pok. nr 37
 
Sekcja Wykonawcza
(funkcjonuje w ramach Wydziału Karnego)
Kierownik Sekcji - SSO Agata Kowalska
Kierownik Sekretariatu Sekcji - Wiesława Oknińska
Sekcja mieści się w budynku SO w Siedlcach przy ul. Sądowej 2, parter pok. nr 39
 
Sekcja ds. Penitencjarnych
(funkcjonuje w ramach Wydziału Karnego)
Kierownik Sekcji – SSO Mirosław Leszczyński
Kierownik Sekretariatu – Honorata Woźna
Sekretariat mieści się w Siedlcach w budynku przy ul. 11 Listopada 4, II piętro, pokój nr 13
 
 
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Przewodniczący Wydziału – SSO Jerzy Zalasiński
Kierownik Sekretariatu – Hanna Mazur
Sekretariat mieści się w Siedlcach w budynku przy ul. 11 Listopada 4, II piętro, pokój nr 11
 
 
V Wydział Cywilny Odwoławczy
do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw z zakresu postępowania poprawczego.
Przewodniczący Wydziału – SSO Mirosław Sokólski
Kierownik Sekretariatu - Joanna Guzek
Sekretariat mieści się w budynku przy ul. Sądowej 2, I piętro pok. nr 114
 
 
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
przy ul. 11 Listopada 4,  
 
  
Referat ds. Wizytacji
utworzony w 1986 roku do wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów rejonowych w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Siedlcach. Skład Referatu Wizytacyjnego ustalany jest zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach.
Kierownik Referatu ds. Wizytacji – Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach 
 
Na podstawie art. 37d §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 365 ze zm.) Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie powołał sędziów Sądu Okręgowego w Siedlcach do pełnienia funkcji:
   1. P. Jolantę Hryciuk - wizytatora ds. cywilnych,
   2. P. Hannę Grzybek - wizytatora ds. cywilnych,
   3. P. Dariusza Półtoraka - wizytatora ds. karnych,
   4. P. Joannę Kraśnik-Mazurek - wizytatora ds. rodzinnych i nieletnich,
   5. P. Jacka Witkowskiego - sędziego w stanie spoczynku wizytatora ds. z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Czynności w ramach nadzoru administracyjnego w zakresie działalności sekretariatów wydziałów Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach powierzył inspektorom ds.biurowości Sądu Okręgowego w Siedlcach:
   1. P. Annie Ciostek-Domańskiej,
   2. P. Marcie Żuk.
 

Metadane

Data publikacji : 15.10.2004
Data modyfikacji : 02.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony

do góry