Sąd Okręgowy w Siedlcach

 Komunikat Prezesa Sądu o możliwości wykonywania czynności lekarza sądowego

Sąd Okręgowy w Siedlcach jest zainteresowany zawarciem umów o wykonywanie czynności lekarza sądowego z chętnymi lekarzami różnych specjalności z terenu miasta Siedlce i powiatów: garwolińskiego, łosickiego, łukowskiego, mińskiego, siedleckiego, sokołowskiego i węgrowskiego.
Instytucję lekarza sądowego normuje ustawa z dnia 15.06.2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. 07.123.849 ze zm.), która weszła w życie od dnia 1.02.2008 r. Na podstawie ustawy lekarzem sadowym jest lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego. Lekarz sadowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność lub niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego uczestników postępowania z powodu choroby, na obszarze właściwości danego sądu okręgowego. (art.2 ustawy).
Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:
1.      ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP,
2.      ma pełną zdolność do czynności prawnych,
3.      nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4.      ma nieposzlakowaną opinię,
5.      uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej,
6.      ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.
7.      nie jest wobec niego prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
8.      o przestępstwo związane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym,
9.      w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.
Prezes sądu okręgowego prowadzi wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości danego sądu okręgowego.
Wydanie zaświadczenia przez lekarza sądowego następuje po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacja medyczną. Wydane zaświadczenia podlegają rejestracji w rejestrze wystawionych zaświadczeń, prowadzonym przez lekarza sądowego.
Lekarzowi sądowemu przysługuje wynagrodzenie za każde wydane zaświadczenie w wysokości 100 zł, a w przypadku konieczności dojazdu do uczestnika postępowania lekarzowi sądowemu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na zasadach określonych w przepisach dotyczących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (art. 18 ustawy).
Prezes sądu okręgowego na wniosek organu uprawnionego może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia:
1.      w razie uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego,
2.      jeżeli zaświadczenie nie zawiera wszystkich wymaganych elementów (art. 19 ustawy).
   
LP
NAZWISKO I IMIĘ
NR TELEFONU
NR PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU
SPECJALIZACJA
TERMIN WYKONYWANIA CZYNNOŚCI LEKARZA SĄDOWEGO
MIEJSCE PRZYJĘĆ
DNI I GODZINY PRZYJĘĆ
rozpoczęcia
zakończenia
  1.  
KANDYBA Robert
nie przyjmuje w dniu 13 kwietnia 2023 roku 
502 091 673

 

5719302
ortopedia i traumatologia narządu ruchu
1 listopada 2015r.
umowa na czas nieokreślony
08-110 Siedlce ul. Mieszka I 24
Czwartki 1600-1700
2.
KRASKA Waldemar Jerzy
602 452 393
4628565
Chirurgia ogólna
1 lutego 2008r.
umowa na czas nieokreślony
08-300 Sokołów Podlaski
ul. Ks. Bosco 4
Poniedziałki  1400-1500
3.

SKRZYŃSKI Andrzej

 

607 341 178

9173827

Choroby wewnętrzne

Kardiologia

Medycyna sportowa
26 sierpnia 2022r. umowa na czas nieokreślony 
21-400 Łuków, Gabinet Lekarski ul. Spółdzielcza 7/4

SP ZOZ Łuków, Poradnia Kardiologiczna ul. Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków
wtorki 
1500-1600 
 
 
 

środy

1430-1530
lub w innym terminie po telefonicznym kontakcie
 
Dokumenty do pobrania:     
 
 
 
 
 
 

Metadane

Data publikacji : 30.07.2009
Data modyfikacji : 31.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Cabaj
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony

do góry