Biuletyn Informacji Publicznej Przedmiot działania i kompetencje - Sąd Okręgowy w Siedlcach

Sąd Okręgowy w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 23.05.2019, 10:31

Przedmiot działania i kompetencje

 

      Sąd Okręgowy w Siedlcach stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02.04.1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2018r. poz.23 ze zm.).

 
      Konstytucyjną podstawę działania sądów stanowi art. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z którego wynika zasada trójpodziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą oraz art. 175, w którym powierza się sprawowanie   wymiaru sprawiedliwości Sądowi Najwyższemu, sądom powszechnym, sądom administracyjnym oraz sądom wojskowym. Art. 1 ustawy z dnia 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sadów powszechnych stanowi natomiast, iż sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy okręgowe oraz sądy apelacyjne.
 
 
      Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości w sądzie wykonują sędziowie, zadania z zakresu ochrony prawnej w sądach wykonują także referendarze sądowi i starsi referendarze sądowi. W sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości biorą udział również obywatele poprzez uczestnictwo ławników w rozpoznawaniu spraw.
 
Do właściwości Sadu Okręgowego należy rozpoznawanie:
  • w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz rozpoznawanie w II  instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw z zakresu postępowania poprawczego;
  • w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz spraw rozpoznawanych w II instancji przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego;
  • spraw penitencjarnych i nadzór nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego;
  • spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Metadane

Data publikacji 22.09.2004
Data modyfikacji 06.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Cabaj
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj
©1999-2019 Sąd Okręgowy w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL